Skip to main content

Общи условия за регистрация и извършване на покупки в онлайн магазин
sterasoft.com

Тези Общи условия уреждат отношенията по регистрацията в магазина, извършването на покупки на каталожни стоки и всички останали дейности и въпроси, свързани с пазаруването в онлайн-магазин sterasoft.com.

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. “ОНЛАЙН-МАГАЗИН” или „МАГАЗИН” представлява сайта www.steraoft.com, в който желаещите да закупят софтуерни продукти и услуги от представения каталог следва да се регистрират, да изпълнят определени задължения и да отговарят на определени условия. www.sterasoft.com се поддържа и е собственост на дружество „Стерасофт ООД“.
 2. „Стерасофт ООД” или „ПРОДАВАЧ” е търговец по смисъла на Търговския закон,  с ЕИК: BG206055938 и е представлявано от Стефан Красимиров Димов в качеството си на управител.
 3. „ПОТРЕБИТЕЛ” или „КУПУВАЧ” е физическо или юридическо лице, отговарящo на изискванията на тези Общи условия, което се е регистрирало успешно и е получило акаунт в www.sterasoft.com.

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ може да реализира покупка, ако е изпълнил и другите изисквания, посочени в сайта и тези Общи условия;

– Физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва да са дееспособни лица, навършили 18 години, като по изключение стоки до 200 лева могат да закупуват и лица, навършили 16 години, но само със съгласието на свой родител/попечител и след попълване на съответните полета относно родителя/попечителя.

– Всеки продукт и услуга в магазина имат свое наименование, като за нея се представят, индивидуализираща информация /включително такава за описание/ снимка /при възможност/ и цена.

 1. „ЦЕНА НА ПРОДУКТ/УСЛУГА” представлява нейната стойност, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да заплати на ПРОДАВАЧА.

– Цената на стоката е с включен ДДС и е за 1 брой.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички покупки в магазина и спрямо всички негови ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ, ВЛИЗАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ

Чл. 3. (1) Лицата, желаещи да бъдат ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва регистрират, като да попълнят регистрационната форма, съдържаща следните задължителни полета:

– потребителско име /това винаги е електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/!;

– парола и нейното потвърждаване;

– име и фамилия /фирма/;

– пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, името на държавата и града;

– ЕИК /за фирми/;

– телефон за контакт;

– факс /в случай, че няма се попълва тире/;

– възраст /за физически лица/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица потребители от 16 до 18 години/;

– имената на представляващия /управляващия/ фирмата /за фирми/;

– декларация, че попълнените данни са истински и съгласие тези данни да се събират и съхраняват от www.sterasoft.com;

– съгласие с Общите условия на www.sterasoft.com от момента на потвърждаването на регистрацията.

(2) След като регистрационната форма е попълнена и е декларирано, че данните са истински и че няма пречка за тяхното събиране и съхраняване от www.sterasoft.com, на електронния адрес, посочен в регистрационната форма, се изпраща съобщение, съдържащо линк към www.sterasoft.com С натискане върху линка се потвърждава направената регистрация, след което ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ получава акаунт в www.sterasoft.com

(3) След успешна регистрация, извършена по реда на ал. 1, 2 и 3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ влиза в онлайн-магазина само след въвеждане на избраното от него потребителско име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 4. (1) В случай, че след време някои от данните, попълнени в регистрационната форма вече не са актуални и поради това или по своя инициатива ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ пожелае да ги промени, същият може да направи това чрез съответното меню за промяна на настройките, до което се достига след влизане в акаунта.

(2) Не се допуска промяна потребителското име.

(3) Промяна на следните данни:

– име и фамилия /фирма/;

– ЕИК /за фирми/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица от 16 до 18 години/,

се извършва само от администраторите на онлайн магазина след представяне на съответен документ за направената промяна.

(4) Не се допуска промяна на електронен адрес в случай, че новият електронен адрес се дублира с електронен адрес на друг профил.

(5) Всички промени ще бъдат обработени и валидни, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира изпратения му на електронния адрес /новия електронен адрес/ линк към www.sterasoft.com, отразяващ промените.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните права:

 1. да закупуват неограничено количество стоки от www.sterasoft.com, като се спазва ограничението на чл. 12, ал. 2 при плащане с наложен платеж;
 2. да отправят питания и сигнали до администраторите на www.sterasoft.com във връзка с оптимизиране работата на сайта, отстраняване на нередности в него, както и във връзка с проблеми при регистрацията или промяната на личните данни;
 3. да се откажат от закупената от тях стока в предвидения за това в чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите срок;
 4. да предявят рекламации на закупени от тях стоки поради несъответствие на стоките с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящите Общи условия;
 5. да правят справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние преди доставката.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните задължения:

 1. да поддържат своите лични данни в www.sterasoft.com актуални;
 2. да заплащат всички покупни цени и транспортни разноски за направените от тях покупки;
 3. да спазват настоящите Общи условия;
 4. да не накърняват доброто име на www.sterasoft.com и/или СТЕРАСОФТ;
 5. да не предоставят на трети лица данни, информация и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
 6. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;
 7. да опазват от трети лица своето потребителко име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 7. (1) На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ категорично се забранява:

 1. да използват акаунтите на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие или да предоставят акаунтите си на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие;
 2. да използват акаунта си за цели, различни от целта на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, в т.ч. и не само за спам, за проследяване на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/, за придобиване на лични и фирмени данни и информация за лични цели или за целите на конкурентни дружества и онлайн-магазини и въобще за всякакви други действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и/или трети лица;
  3. да правят всякакви последващи поръчки при положение, че не са заплатили предходни свои поръчки с плащане чрез наложен платеж;
 3. да използват данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.sterasoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН- МАГАЗИНА, както и нейният дизайн, а също така и всякакви други авторски права и права върху интелектуална собственост, притежавани от Стерасофт ООД.

(2) Нарушаването на забраните по ал. 1, както и неплащането на дължимата покупна цена за поръчки с плащане чрез наложен платеж, ще бъде санкционирано с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. При изтриване на акаунта поради причините, посочени в предходното изречение се губят и бонусите, посочени в чл. 8 от Общите условия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И МАГАЗИНА

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните права:

 1. да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ да изпълняват задълженията си по тези Общи условия;
 2. да санкционират с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ за нарушаване на предвидените в Общите условия забрани.

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не носят отговорност за:

1.действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ в сайта;

2.за неполучаване на продукт или услуга от ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ поради неточно или непълно представяне от него на лични данни;

3.за неналичност на предлагана или вече поръчана стока, когато източник на невярната информация е производителят или вносителят на тази стока;

4.за злонамерени действия, извършени от лица, които са узнали потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/.

Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните задължения:

 1. да изпращат достъп до закупените продукти или услуги на посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ email адреси
 2. да възстановят платените суми на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/, в случай че същите са упражнили правото си на отказ от продажбата или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.
 3. да не предоставят на трети лица поверените им лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/;
 4. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;
 5. да дават справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние;
 6. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Чл. 12. (1) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ има право да прави поръчки за закупуване на стоки от ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

Чл. 13.(1) Поръчките в www.sterasoft.com се извършват, като след разглеждане на желания продукт или услуга в каталога, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира опцията за въвеждане на стоката в своята потребителска кошница.

(2) След въвеждането на стоката в кошницата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва, последователно, да въведе следната информация:

 1. предпочитан от него email адрес за получаването на достъп до продукта или услугата;
 2. телефон за връзка
 3. начин на плащане, съобразно чл. 14, ал. 1 и съгласие за предварително плащане
 4. полезна за него информация, която ще улесни доставката или извършването на услугата.

(4) При попълване на информацията по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения, а, при необходимост, може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта.

(5) След въвеждането на цялата изискуема информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да изпрати своята поръчка за обработване.

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРА, ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ сам определя начина си на плащане за поръчаната от него стока между някоя от следните възможности:

– посредством всички видове кредитни и дебитни карти;

– чрез банков превод по посочените в www.sterasoft.com сметки;

Чл. 15. (1) До 24 часа след получаване на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ обработва същата и изпраща по електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ проформа-фактура с посочени в нея цена на продукта/услугите и дължимия ДДС.

(2) В проформа-фактурата ще бъде посочено името на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ продукт/услуга и същата няма да бъде описвана, освен, при изрична молба на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/.

Чл. 16.(1) След получаване на проформа-фактурата по предходния член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ извършва плащане на всички дължими суми по избрания от него начин.

(2) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не извършват действия по заявената поръчка до момента на нейното пълно заплащане /цена, и ДДС/.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 17. Достъп до софтуерните продукти се изпраща, като линк на посочения от купувача email. В него се съдържат линкове за достъп до продукта или за неговото изтегляне. В случай на закупуване на услуга, чрез телефонна или имейл комуникация се уточняват подробностите отностно нейното извършване.

VIII. ОТКАЗ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продажбата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/.

Чл. 19.(1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е упражнил правото си на отказ от сключения договор или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

(2) Възстановяването на сумите /без разноските по доставките и евентуалното съхранение на стоката при повторна доставка/ се извършва след по някой от следните начини:

– посредством кредитни и дебитни карти;

– посредством следните системи за разплащане – ePay, PayPal, MoneyBookers, Google Checkout;

– чрез банков превод по посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ сметки;

 1. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право на рекламация за всяко несъответствие на продукта/услугата с договореното, когато стоката:

 1. не притежава характеристиките, посочени в ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и не е годна за обичайната употреба, за която служат продуктите от същия вид;
 2. не отговаря на описанието, дадено от ПРОДАВАЧА

(2) Рекламацията може да се претендира само, ако причината за несъответствието не е причинена от действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и/или на трети лица

(3) Срокът на рекламацията се определя от чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП.

(4) Рекламацията се предявява писмено пред ПРОДАВАЧА или пред упълномощено от него лице, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ посочва предмета на рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията .

(5) При подаване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

– фактура;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. (1) Никоя от страните няма право, без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия, да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на тази насрещна страна.

(2) Никоя от страните няма право без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки.

Чл. 23. Страните се съгласяват, че всички данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.sterasoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, както и нейният дизайн представлява изключителна интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА по тези Общи условия.

 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 3 (три) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 26. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 2 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

XІI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ДРУГИ

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи /включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения/, настъпили вследствие на негови действия или бездействия, които противоречат на настоящите Общи условия и другото българско законодателство в областта на защитата на потребителите.

Чл. 28.(1) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ могат да изменят тези Общи условия или да приемат нови Общи условия.

(2) Измененията в Общите условия или новите Общи условия се публикуват в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и влизат в сила от датата, посочена в тях.

(3) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ ще бъде уведомяван за влизането в сила на измененията в Общите условия /или за приемането на нови Общи условия/ при първото си последващо влизане в МАГАЗИНА, след което ще му бъде предоставяна възможност да ги приеме. Отказът за приемане ще води до изтриване на акаунта от страна на администраторите на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

(4) Условията по вече направени поръчки, извършени плащания и неполучени доставки се уреждат по Общите условия, действали преди изменението или приемането на нови.

Чл. 29. Ако някоя от клаузите на Общите условия стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА „Стерасофт ООД“

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Стерасофт ООД“ със седалище и адрес на управление: 1618 гр.София, бул.“Братя Бъкстон” № 40, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и представлявано от Стефан Димов в качеството си на управители наричано по долу за краткост (“Стерасофт, “ние“, „нас“) и потребителите („вас) възникващи при предоставяне и ползване на услуги. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на услугите предоставени от Стерасофт

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТEЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

С изпращането на приложението и чрез използване на услугите, потребителите се съгласяват да се съобразяват с реда и условията, изложени в настоящите Общи условия. Стерасофт може да прекрати предоставянето на услуги по всяко време, с или без предизвестие, вследствие на поведение, което е в нарушение на настоящите Общи условия, или при поведение, с което използването на услугите би могло да навреди на трети страни.Стерасофт може, по всяко време и по своя преценка да промени настоящите Общи условия, с или без предизвестие. Отговорност на ползвателя на услугите е да следи за нанасянето на промени в настоящите Общи условия, като проверява периодично тяхното съдържание.

 1. УСЛУГИ
  Стерасофт предлага на потребителите асистиране при регистрация на домейн име, хостинг на интернет сайт и имейл хостинг услуги за продължителността на срока на договора. Услугите се предоставят въз основа на наличната техника и наличието на оборудване. (хардуерно и софтуерно). Стерасофт си запазва правото да не предоставя една или повече услуги, когато е необходимо или когато оборудването не е на разположение, или поради някаква друга причина.
 2. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WORDPRESS WEB 5.0 ПЛАТФОРМА
  Стерасофтпредоставя на Потребителите неизключителен, непрехвърляем, ограничен достъп за използване на WordPress Web 5.0. WordPress Web 2.0 е разработен и е собственост на Automattic Inc., и всяко възпроизвеждане, промяна, създаване на производни произведения или преразпределение е изрично забранено. Всички потребители използващи услугите предоставени от СТЕРАСОФТ се съгласяват с Общите условия за използване на платформата WordPress предоставени на следният интернет адрес URL – http://en.wordpress.com/tos/4.ИМЕЙЛСТЕРАСОФТ предоставя на потребителите възможност за изпращане и получаване на електронна поща чрез Интернет. СТЕРАСОФТ си запазва правото, по свое усмотрение да ограничи обема на съобщенията, изпратени или получени от потребителите, с цел поддържане на качеството на нашите услуги за електронна поща и защита компютърни си системи.
 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ:
  Какво да се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: Стерасофт не поставя неограничена и произволна граница на средствата предоставени от СТЕРАСОФТ, които всеки потребител може да използва.Какво да не се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: Предоставените пакети от услуги не са предназначени да поддържат по-големи от нормалното хостинг нужди на големи корпорации и/или предприятия. Пакетните услуги не са предназначени за използването им като онлайн „склад“ за съхранение на голям брой снимки, видео файлове, архивирани документи и други подобни. Изрично се забранява използването на пакетните услуги с цел пиратско споделяне на файлове от всякакъв вид. За предотвратяване на подобни злоупотреби СТЕРАСОФТ поставя лимит от 5GB свободно място на сървърите си и 1GB/месец трафик. Ако потребител използващ пакетните услуги на СТЕРАСОФТ има нужда и/или желание от използването на повече сървърно място и/или трафик, може да наеме срещу допълнително заплащане на месечна база. СТЕРАСОФТ си запазва правото едностранно и без предупреждение да преустанови и/или прекъсне достъпа до сървърите или услугите предоставяни на потребител, ако установи поведение застрашаващо нормалното функциониране на цялата система.
 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН(DOMAIN NAME).
  СТЕРАСОФТ предоставя като част от пакетните услуги асистиране при регистрацията на Име на Домейн през NAME.COM и при стриктно спазване на Общите условия на ICANN. Регистрацията на име на домейн е ограничена до един от следните видове – .com/.net/.eu/.org/.info/.biz. Всички останалите окончания на име на домейн могат да бъдат регистрирани след предварително запитване и заплащане на съответната им цена. Потребителят използващ пакетните услуги приема и се съгласява, че няма да прехвърля регистрацията на име на домейн към друг регистратор на име на домейн по време на първите 60 дни от първоначалната регистрация, или в рамките на 60 дни от всеки успешен трансфер или подновяване на регистрацията. Потребителят приема се съгласява, с възможността СТЕРАСОФТ да постави име на домейн в „домейн Lock“ статус, за да се предотврати неоторизирано прехвърляне на име на домейн.Всички потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор подлежат на допълнителна такса по прехвърляне на име на домейн. Потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор на име на домейн, докато е с изтекъл срок на регистрация, също са обект на такса за прехвърляне на име на домейн.Такса по прехвърляне на име на домейн с окончание .com/.net/.eu/.org/.info/.biz – 35 лева.
 5. Такси за обслужване / плащания / фактури
  Всички такси и цени са в Български лева, освен ако изрично не е предвидено друго.СТЕРАСОФТ използва автоматизирана система за обработка на плащанията и приема Кредитни/ Дебитни карти, PayPal, E-pay, Easy Pay и Наложен платеж от Еконт Експрес.Сервизните такси са дължими в момента на поръчката или в деня на подновяване. Всички такси трябва да бъдат платени в пълен размер.Фактури за всички заплатени пакетни услуги ще бъдат предоставяне на потребителя в 3 дневен срок от извършване на плащане. Ако потребителят приеме фактурата без възражение се счита, че тя е призната и отговаря на действително уговореното. Заплащане на предоставените пакетни услуги се извършва от 1-во до 5-то число на текущия месец.В случай на забава за плащане от страна на потребителя, предоставянето на пакетните услуги ще бъде преустановено без предизвестие от страна на СТЕРАСОФТ в рамките на 48 часа.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ / АНУЛИРАНЕ / ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
СТЕРАСОФТ може да прекрати предоставянето на услугите при следните обстоятелства (неизчерпателен списък):1. Неплащане на изискуеми такси.2. Нарушение на срок или условие от настоящите Общи условия.Потребителят може да се откаже от предоставяните пакетни услуги по договорното правоотношение при условие, че даде писмено едномесечно предизвестие на СТЕРАСОФТ и след пълното заплащане на дължимите и изискуеми такси.

 1. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  При използване на пакетните услуги предоставяни от СТЕРАСОФТ потребителят ще избира свое Потребителско име и Парола. Посредством последните на потребителят ще бъде продоставян достъп до пакетните услуги. Потребителят приема да бъде отговорен и да пази Потребителското си име и Парола от неоторизиран и/или нерегламентиран достъп на трети страни. СТЕРАСОФТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за нерегламентирано и/или неоторизирано използване на Потребителско име и/или Парола на потребител.
 2. Забранено поведение.

СТЕРАСОФТ не позволява на Потребителя използването на непоискани търговски съобщения (спам) с цел насърчаване използването на продукти и/или услуги. Достъпът до услугите на СТЕРАСОФТ от потребител използващ подобни методи ще бъде мигновено и едностранно преустановен без предизвестие.

Използването на услугите предоставяни от СТЕРАСОФТ не бива да нарушава законите на Република България, морала и добрите нрави.

По-долу е неизчерпателен списък на съдържанието, както и поведението, забранено от СТЕРАСОФТ на потребителя:

Предоставянето на стоки и/или услуги от потребителя съдържащи:

порнографски материали (снимките, истории, видео, реклами, обяви и др.), линкове водещи към порнографски материали, материали свързани със сексуална тематика, ругатни и вулгаризми.
хакерски и/или пиратски материали и техни производни, линкове водещи към подобни материали, без значение дали са с образователна или друга цел.
материали промотирани чрез разпространение на спам имейли, изпращане на голям брой бълк (bulk) имейли .
крайно обидни за общността изрази целящи да предизвикат фанатизъм, расова дискриминация основана на пол, възраст, раса, политическа, религиозна или друга основа, вулгарни изрази, нецензурни и други подобни средства целящи да унижат човешкото достойнство и чест.
експлоатиране на лица с каквато и да цел и мотив.
материали свързани с нарушаването на авторски и сродните им права, патентни, търговски марки, полезни модели, търговски тайни и други права на интелектуалната собственост.
материали свързани с измами тип „пирамида“, измами използващи мулти-левъл маркетинг и други подобни.
Както и всяко друго нарушение на законите на Република България. СТЕРАСОФТ НЕЗАБАВНО ЩЕ СЪОБЩИ ВСЯКО ПОДОБНО НАРУШЕНИЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ.

 1. Кореспонденция

Потребителят се съгласява, че освен ако други инструкции не са публикувани на интернет страницата на СТЕРАСОФТ всички съобщения, които следва да бъдат отправени по силата на настоящите Общи условия, ще се считат за отправени, ако са доставени по имейл или факс, или са изпратени с препоръчана поща или с куриер в съответствие с най-актуалната информация за контакт, която ни е предоставена и която СТЕРАСОФТ като страна е предоставила на своята страница . Всички съобщения следва да бъдат действително доставени, което следва да бъде удостоверено по надлежния начин.

 1. Защита на личните данни

СТЕРАСОФТ е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни и има право да обработва, съхранява и изисква лични данни.

 1. Запазване на права

СТЕРАСОФТ си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да:

Цензурира всеки уебсайт хостван на сървърите, който сметне за неуместен.
Проверява съответствието със зададените лимити на сървър пространство и трафик, и при надвишаване от страна на потребителя, след отправено предупреждение да преустанови предоставяне на достъп до услугите.
Преустанови предоставянето на всички услуги, които не са били заплатени в уговорените срокове.
Преустанови предоставянето на услуги на потребители, използващи ги по какъвто и да е начин за спам, хакерски атаки, нерегламентирано проникване в чужди компютърни системи и бази данни, както и всякакви деструктивни действия, които застрашават СТЕРАСОФТ или трети страни.
Преустанови предоставянето на услуги за неограничен период от време без да дължи обезщетение и да носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи.
Преустанови временно достъпа до услуги, поради технически причини, свързани с поддръжка на мрежовите, сървърни и други системи.
14.Ограничение на отговорността

Услугите се предоставя на база „както са“ и „както са налични“ и използването на им е на свой собствен риск. СТЕРАСОФТ не дава никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на услугите или всяка услуга или информация, предоставена чрез услугите. СТЕРАСОФТ не носи отговорност за каквито и да е щети, икономически загуби или пропуснати ползи произтичащи от използването на услугите, предоставени от СТЕРАСОФТ.

СТЕРАСОФТ, неговите служители, директори, собственици или агенти по никакъв начин не носят отговорност за вас или за ваша загуба или вреда, произтичаща от използването на услугите.

В никакъв случай СТЕРАСОФТ не може да бъде подведен под отговорност за каквито и да било щети или икономически загуби, в резултат, на това че уведомява компетентните органи на властта за потенциално незаконно съдържание на вашия сайт или за предоставяне на копия от вашите файлове с данни на съответните органи или за сътрудничеството със държавните органи за установяването на лица, които са публикували съдържание, което е незаконно или насърчава незаконно поведение.

 1. Обезщетения

Потребителят се съгласява да обезщети СТЕРАСОФТ по отношение на всички загуби, щети, отговорности, искове, съдебни решения, глоби, разходи и разноски (включително разумни разходи, свързани с хонорари за правни услуги, разходи за разследване) от всякакъв характер, които са били направени от СТЕРАСОФТ поради или произтичащи от или във връзка с:

Всяко нарушение на тези Общи условия от страна на потребителя.

Всяко нарушение на авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или всяко друго право на интелектуална собственост на която и да е страна от съдържанието на вашия сайт.

Незаконно, порнографско или дискриминационно съдържание на вашия сайт.

 1. Непреодолима сила (Форсмажорни обстоятелства)

СТЕРАСОФТ не носи отговорност за всяко забавяне, прекъсване или повреда при предоставяне на услуги, ако са причинени от природни бедствия, обявено веонно положение, пожар, наводнение, буря, земетресение, спиране на тока, невъзможност да се получи оборудване, доставки или други, които не са причени от СТЕРАСОФТ виновно и са извън нашия контрол.

17.Неприложими разпоредби

Ако някоя част от тези Общи условия се окаже нищожна или унищожаема съгласно приложимото законодателство, тя ще бъде обезсилена и няма да засегне Общите условия в цялост.

 1. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

 1. Решаване на спорове

Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение